18. Evropski kongres kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti barcelona 2008 – izvještaj

Evropski kongres kliničke mikrobiologije i infektivnih boleasti (ECCMID – European Congress of Clinical Microbiology and Infectiosus Diseases) se održava svake godine već 18 godina. Ove godine 18. po redu je održan u Španiji, u Barceloni, u periodu 18. – 22. april 2008.
Na kongresu je prezentirano 2242 radova u obliku simpozija, simpozija organiziranih od strane farmaceutske i dijagnostičke industrije, oralnih prezentacija, postera, sastanaka eksperata i edukativnih radionica (workshops).

Kongres je bio jedna velika promocija nauke i kliničkih osobenosti u mikrobiologiji i infektivnim bolestima u Evropi.

Sve oblasti iz mikrobiologije i infektivnih bolesti su bile zastupljene u prezentiranim radovima, ali ipak treba neke teme istaći:

– Novootkrivene bolesti u Evropi (Emerging diseases)
– Virusne infekcije
– HIV infekcija i terapija
– Biofilm infekcije
– Gljivične infekcije
– Antifungalna terapija i rezistencija na antifungalnu terapiju
– Rezistencija na antibiotike
– Serološka dijagnostika infektivnih oboljenja
– Molekularna dijagnostika virusa
– Molekularna dijagnostika gljivica
– Molekularna dijagnostika bakterija

Najveći broj radova je bio na temu rezistencije na antibiotsku terapiju, rezistencije na antifungalnu terapiju, te molekularne dijagnostike virusa, bakterija i gljivica.

Dijagnostičke kompanije su prezentirale inovativnosti iz područja molekularne biologije, imunologije, bakteriologije, virusologije, mikologije i dr. Prezentirane su multiparametarske tehnologije, automatizirane platforme dizajnirane tako da su pouzdane i jednostavne za upotrebu.

Posebno oduševljavaju najnoviji bakterijski analizatori za identifikaciju i tipizaciju bakterija – brzo tipizirajući analizatori direktno iz kulture, koji u toku jednog radnog dana identificiraju preko 100 izolata.

Također, brojne dijagnostičke kompanije su prezentirale testove iz kliničke molekularne dijagnostike infektivnih bolesti, koji se baziraju na Real – Time PCR metodologiji, koja je visoko senzitivna i specifična, te predstavlja brz i kratak put od uzorka do rezultata.

Na kongresu su bili prisutni i ljekari iz BiH i to iz Sarajeva, Tuzle, Banje Luke i Zenice, mnogi od njih s aktivnim učešćem.

Mr. sci. dr. med. Mensura Šeremet

Be the first to comment

Leave a Reply