Antitrombin test omogućava ranu detekciju rizika od tromboze

Novi test određuje kongenitalnu ili stečenu deficijenciju antitrombina, što omogućava ranu detekciju povećanog rizika od tromboze kod pacijenata. Antitrombin omogućava balansiranu koagulaciju krvi smanjenjem aktivnosti trombina i faktora Xa koagulacije, koji su odgovorni za koagulaciju krvi.

Innovance Antithrombin je novi hromogeni test koji je razvio Siemens. Obezbjeđuje automatsku kvantifikaciju funkcionalno aktivnog antitrombina u humanoj citriranoj plazmi. Nasuprot testovima aktivnosti antitrombina baziranim na inhibiciji koagulacionog faktora trombina, Innovance Antithrombin određuje aktivnost proteina antitrombina kroz inhibiciju koagulacionog faktora Xa. Ovo sprečava iskrivljenje rezultata testova kada je pacijentu data specifična terapija za prevenciju ili tretman tromboze, kao što je hirudin ili drugi inhibitori trombina.

Test je baziran na principu hromogenog mjerenja. Citrirana plazma se miješa sa viškom koagulacionog faktora Xa. Ako je heparin prisutan, dio koagulacionog faktora Xa je vezan i deaktiviran od strane antitrombina prisutnog u uzorku. Višak, ne inhibiranog koagulacionog faktora Xa cijepa hromogeni supstrat. U ovom procesu oslobađa se boja, čija koncentracija se određuje fotometrom. Što je veča koncentracija obojenog produkta, veća je količina neinhibiranog koagulacionog faktora Xa i niža je koncentracija funkcionalno aktivnog antitrombina izvorno prisutnog u uzorku plazme.

Novi test je takođe prikladan i za dijagnosticiranje kongenitalnih ili stečenih deficijencija antitrombina, za koje se zna da su povezane sa povećanim rizikom tromboze. Deficijencije antitrombina manifestuju se kao redukovana aktivnost antitrombin proteina. Razlikuju se dva tipa kongenitalnih deficijencija. U slučaju deficijencije tipa I, ukupna količina postojećeg antitrombina je reducirana, dok u deficijenciji tipa II, koncentracija proteina je normalna, ali je protein insuficijentan u svojoj inhibitorskoj funkciji.

Stečena deficijencija antitrombina postoji ako je proizvedeno manje antitrombina ili se troši više nego normalno. Ovo može biti rezultat bolesti jetre, diseminirane intravaskularne koagulacije (DIC), sepse, akutne hemolitičke transfuzione reakcije, nefrotskog sindroma, ili velikih hirurških intervencija. Test se može koristiti i za praćenje supstitucione antitrombotske terapije.

Innovance Antithrombin se može koristiti sa automatskim uređajima za mjerenje koagulacije proizvedenih od strane Siemensa, kao što su BCS i BCS XP kao i Sysmex CA-500, Sysmex CA-1500 i Sysmex CA-7000.
Siemens Healthcare Sector obezbjeđuje medicinska rješenja sa fokusom na inovacije u dijagnostičkim i terapeutskim tehnologijama. Sa svojim laboraorijama za dijagnostiku Siemens Healthcare je prva integrirana zdravstvena kompanija, koja donosi slikovne i laboratorijske pretrage, terapiju, zdravstvena rješenja uz pomoć informacionih tehnologija, podržanu servisima konsultiranja i podrške.

Izvor: Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply