Broj leukocita kod povišenih vrijednosti ESR-a i CRP-a predviđa infekciju kod pacijenata koji idu na totalnu artroplastiku

U nedavnim ispitivanjima, broj ćelija od >3,000 leukocita / mL u sinovijalnoj tečnosti bio je najpredvidljiviji test za određivanje prisustva periprostetične infekcije u kombinaciji sa povišenom preoperativnom sedimentacijom eritrocita ( ESR ) i razinom C-reaktivnog proteina (CRP) kod pacijenata koji idu na ponovnu totalnu artroplastiku.

Zbog procjene korisnosti uobičajeno dostupnih testova kod ispitivanja periprostetičnog statusa infekcije, istraživači su prospektivno ispitali svih 235 artroplastika kod 220 pacijenata koji su bili na ponovnoj operaciji. Ukoliko su zadovoljavali 2 od 3 kriterija, pozitivnu intraoperativnu kulturu, veliku debljinu u vrijeme ponovne operacije i pozitivne histopatološke rezultate pacijenti su se smatrali infektivnim.

Tu je bilo 201 sa prisutnom totalnom artroplastikom, među kojima njih 55 ( 27.4 % ) su posmatrani kao inficirani. Trideset četiri totalne artroplastoze su isključene zbog otečenih sinusa, nepotpunih podataka ili preoperativne dijagnoze inflamatornog artritisa.
Sveukupno, preoperativne ESR i CRP razine sinovijal-ne tečnosti leukocita i sinovijalne polimorfonuklearne koncentracije stanica su bile značajno veće kod pacijenata sa infekcijom u odnosu na one bez infekcije (P<0.01). Međutim, broj godina od prve do ponovne operacije bio je značajno veći kod pacijenata bez infekcije (P<0.01).

Optimalna koncentracija broja leukocita isključujući sve pacijente bila je 4,200 stanica / mL, gdje tačka aspiracije broja leukocita imala osjetljivost od 84%, specifičnost 93%, predvidljivu pozitivnu vrijednost 81%, negativno predvidljivu vrijednost od 93 % i preciznost 90 %. Kada su povišene preoperativne vrijednosti ESR i CRP kombinovane sa aspirirajućim brojem leukocita, optimalni broj odbačenih leukocita pao je na 3,000 stanica/mL. Ukoliko je jedna od ESR ili CRP nivoa povišena, ali ne obadvije, optimalan broj odbačenih leukocita bio je 9,000 ćelija /mL.

Najveća preciznost bila je dostignuta kada su povišene vrijednosti ESR i CRP bile definisane kao vrijednosti iznad referentnih dobivene obavljanjem testa u laboratoriji. Koristeći ovu definiciju, broj odbačenih leukocita od 3000 ćelija/ ml imao je osjetljivost od 91 %, specifičnost 91%, positivnu predviđenu vrijednost od 95%, negativnu predviđenu vrijednost od 83% i preciznost od 91% u prisustvu obadvije povišene vrijednosti ESR i CRP.

Dodatno, specifičnost kod ne-inficiranih stanja koristeći broj leukocita sa odbačenih 3,000 ćelija / mL dostigao je 100 % kada su obadvije preoperativne vrijednosti ESR i CRP bile <30 mm/ sat i <10 mg/dL za svaku posebno.

Upoređujući sa intraoperativnim kulturama – trenutni zlatni standard za dijagnozu infekcije na mjestu totalne artroplastike- korištenje bočne aspiracije za određivanje broja leukocita i diferencijalno kao perioperativni dijagnostički test ima prednosti visoke preciznosti, malog troška i brze izvedbe te može biti izvedeno svaki preoperativno ili intraopertaivno bez specijalizirane opreme, zaključili su autori. (Schinsky MF, et al. J Bone Joint Surg Am 2008;90:1869-1875.)

http://www.verusmed.com

Be the first to comment

Leave a Reply