Procjena uloge D-dimera u obradi plućne embolije

Istraživači sa Duke Univerziteta su našli da korištenje automatskog, imunoturbidimetrijskog D-dimer eseja u kombinaciji sa kliničkim algoritmom rizika ide u prilog korištenju eseja kao testa prve linije u obradi pacijenata sa niskim ili srednjim rizikom od akutne plućne embolije (PE) (Am J Roentgenol 2009;193:425-430).

Istraživači nisu mogli preporučiti D-dimer kao inicijalni test kod pacijenata sa visokim rizikom od plućne embolije zbog malog broja uzoraka, iz te populacije, dostupnih za analizu.

Studija je bila potaknuta brigom zbog potencijalno neopravdanog korištenja pulmonalne CT angiografije (CTA) kod pacijenata kod kojih se sumnja na plućnu emboliju, kao i zbog ranijih istraživanja koja su pokazala da su kvalitativni latex aglutinacioni D-dimer testovi nedovoljno senzitivni. Druge studije su navodile da je do 90% nalaza pulmonalne CTA, kod suspektnih slučajeva PE, normalno. U isto vrijeme, studije potvrđuju da se D-dimer testom može sa sigurnošću isključiti PE kod pacijenata sa klinički niskim rizikom. Međutim, neki kliničari i dalje se sustežu od implementacije D-dimera u standardnu praksu.

Studija je uključivala 627 pacijenata iz odjela urgentne medicine koji su imali simptome koji ukazuju na PE. Svi su bili podvrgnuti pregledu koji se sastojao iz: procjene skora rizika prema revidiranom Geneva score algoritmu; imunoturbidimetrijski D-dimer test; pulmonalni CTA. Istraživači su koristili D-dimer negativnu prediktivnu vrijednost od 1,2 mg/L, baziranu na svojim ranijim istraživanjima. Njihove prethodne studije su pokazale da imunoturbidimetrijski esej daje slične rezultate kao rapid ELISA, najsenzitivniji D-dimer test.
Bazirano na revidiranom Geneva skoru 44,8% pacijenata je svrstano u grupu sa niskim kliničkim rizikom od PE. 52,6% je svrstano u grupu sa srednjim i 2,6% u grupu sa visokim rizikom. Ukupno 28 pacijenata je imalo PE potvrđenu pulmonalnom CT angiografijom: 6 u grupi sa niskim rizikom, 17 u grupi sa srednjim i 5 u grupi sa visokim rizikom. Senzitivnost, negativna prediktivna vrijednost i specifičnost su bili 100%,100% i 25% u grupi sa niskim rizikom; 100%, 100% i 33% u grupi sa srednjim rizikom; 80%, 80% i 37% u visoko rizičnih pacijenata. Srednja vrijednost D-dimera kod pacijenata sa PE je bila 8.46 mg/L. Zanimljivo je da je jedan od pacijenata sa PE koji je bio u grupi sa visokim rizikom imao vrijednost D-dimera nižu od granice negativne prediktivne vrijednosti. Prema istraživačima, ovi rezultati podupiru njihovu tezu da je troslojni sistem stratifikacije rizika bolji od dvoslojnog, u obradi pacijenata sumnjivih na PE, tako da potencijalno lažno negativni D-dimer rezultati ne razuvjere kliničare o potrebi daljnjih dijagnostičkih procedura kod pacijenata sa visokim rizikom.

Izvor: Clinical Laboratory News

Be the first to comment

Leave a Reply