Novi testovi u ponudi Abbott Diagnostics

ARCHITECT Urinarni NGAL

Lipokalin udružen sa neutrofilnom gelatinazom (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin – NGAL)

Fiziološko/Patofiziološko djelovanje

Lipokalin udružen sa neutrofilnom gelatinazom (NGAL) je protein iz superfamilije lipokalina prvobitno izolovan iz aktiviranih neutrofila. NGAL, mala molekula mase 25 kDa je također izolovan i u određenim epitelnim tkivima poput renalnih tubula,gdje je njegova ekspresija dramatično povećana u slučajevima ishemijskih ili nefrotoksičnih stanja.
Povećanje produkcije NGAL predstavlja svojstvo samoodbrane organizma, obzirom da se za NGAL smatra da djeluje kao faktor rasta i diferencijacije kod različitih tipova ćelija uključujući razvoj i maturaciju renalnog epitela.

Klinička primjena

Trenutno se klinička praksa oslanja na činjenicu porasta serumskog kreatinina kao prediktivnog faktora za dijagnozu akutne renalne insuficijencije – ARI; ipak kreatinin kao prediktivni faktor nije upotrebljiv za ranu dijagnostiku.
Postoje sve više i više dokaza o prikladnosti upotrebe urinarnog NGAL kao markera za ranu dijagnostiku akutne renalne insuficijencije. U sljedećim slučajevima se NGAL može upotrijebiti u detekciji akutne renalne insuficijencije:
• Kardiopulmanalne by-pass operacije kod pedijatrijske i adultne populacije
• Perkutane koronarne intervencije
• Kritično ugroženi pacijenti na odjelima urgentne medicine i jedinicama intenzivne njege (srčana insuficijencija, sepsa, multiorganska insuficijencija)
• Transplantacija bubrega
• Pacijenti sa hroničnom renalnom insuficijencijom

ARCHITECT Urinarni NGAL esej je hemiluminiscentni mikročestični imunoesej koji se koristi za kvantitativnu detekciju lipokalina udruženog sa neutrofilnom gelatinazom u humanom urinu.
Ovaj test ima dimaski opseg do 1500 ng/ml. Kontrole su dostupne pri sljedećim koncentracijama: 20 ng/ml (niska koncentracija), 200 ng/ml (umjereno velika koncentracija) i 1200 ng/ml (visoka koncentracija). Urin se koristi kao tip uzorka.

 

ARCHITECT HE 4

Humani epididimisni protein 4

Uloga HE 4 kod tretmana pacijenata sa tumorskom masom u maloj zdjelici.

Karcinom ovarija predstavlja najčešći oblik karcinoma reproduktivnih organa u žena u svijetu i vodeći je uzrok smrti u grupi ginekoloških karcinoma. Ukoliko se otkrije u ranijem stadiju, pacijent ima odličnu prognozu. Međutim u 70% slučajeva, pacijentima je ovaj tip karcinoma dijagnosticiran tokom odmaklog stadija bolesti kada je i stopa preživljenja veoma loša. U ovom slučaju tek 10% do 30% pacijenata preživi duže od jedne godine. U današnjoj kliničkoj praksi se tek nešto od manje od pola pacijentica sa karcinomom ovarija podvrgava dijagnostičkim operativnim zahvatima od strane onkologa specijaliziranog za ginekološke tumore i obučenog za tretman pacijenata sa ovarijalnim karcinomom što dodatno umanjuje stope preživljenja.
Multipli markerski esej koji kombinira CA 125 i HE 4 se može koristiti kod trijažiranja pacijenata za odgovarajuće ljekare specijaliste.

Humani epididimusni protein 4 (HE 4)

HE 4 je koristan biomarker kod detekcije karcinoma ovarija sa tek minimalnom ekspresijom u normalnom tkivu ovarija. Kao posljedica njegove ekspresiji na ćelijskom nivou, visoki nivoi HE 4 su detektirani u serumu pacijenata sa karcinomom ovarija. HE 4 ima specifičnost od 96% i senzitivnost od 80% kada se kompariraju zdravi pojedinci i pacijenti sa karcinomom ovarija.
(Izvor: R.G.Moore i sar., Gynecol.Oncol 2008; 108:402-408)

Architect He4 predstavlja potpuno automatizirani test koji se, kada se koristi zajedno sa ARCHITECT CA 125 II esejom, upotrebljava u procjeni rizika od karcinoma ovarija kod žena sa tumorskom masom u maloj zdjelici prije i nakon menopauze.

Dinamski opseg eseja pokriva vrijednosti do 1500 pmol/L. Vremenski period potreban do prvog rezultata kod ARCHITECT HE 4* iznosi 28 minuta, a moguće je obraditi 200 uzoraka za vremenski period od jednog časa.
CA 125 + HE 4 = Procjena rizika
• Kao zasebni marker, HE 4 je senzitivniji od CA 125
• Kombinirana upotreba HE 4 i CA 125 dovodi do porasta senzitivnosti dijagnostičkog testa više nego upotreba nekog od markera posebno.
• Kod bolesti u stadiju I, HE 4 marker predstavlja najsenzitivniji marker.

 

ARCHITECT ProGRP

Progastrin-otpuštajući peptid

Relevantan marker za mikrocelularni karcinom pluća

Stope preživljenja pacijenata sa karcinomom pluća su veoma niske i ovisne o tipu karcinoma. Dok tek približno oko 20% pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća ima prognozu preživljenja veću od 5 godina, ta brojka je prepolovljena kod pacijenata sa dijagnosticiranim mikrocelularnim karcinomom pluća. Mikrocelularni karcinom veoma brzo raste, rano metastazira i teško se dijagnosticira dijagnostičkim slikovnim metodama. Kemoterapija i radioterapija kao terapijske opcije su dostupne, ali za razliku od pacijenata sa nemikrocelualrnim karcinomom pluća operativni zahvat nije moguć. Zato je rano otkrivanje i histološko prepoznavanje karcinoma pluća od najveće važnosti za omogućivanje pravilnog odabira dostupnih terapijskih procedura. Brojne publikacije pokazuju da biomarker ProGRP (progastrin-otpuštajući peptid; Pro Gastrin-releasing peptide – ProGRP) može imati značajnu ulogu kod postizanja ovih ciljeva.
Progastrin-otpuštajući peptid
ProGRP (progastrin-otpuštajući peptid) je prekursor gastrin-otpuštajućeg peptida (GRP). GRP je crijevni hormon, prvobitno izoliran iz želuca svinja, sa sposobnošću otpuštanja gastrina.GRP je prisutan i u neuroendokrinim ćelijama fetalnih pluća čovjeka te kod mikrocelularnog karcinoma pluća. ProGRp je visoko specifičan tumorski marker za mikrocelularni karcinom pluća. ProGRP se oslobađa u mjerljivim količinama u ranim stadijima razvoja mikrocelularnog karcinoma pluća i nezavisan je od veličine tumora.
Kod raznih benignih stanja i drugih malignih tumora pluća, oslobađanje ProGRP-a je prisutno tek u vrlo malim količinama. Ovo objašnjava visoku razlučnu moć ProGRP-a. Pošto je oslobađanje Pro-GRP-a uveliko nezavisno od veličine tumora, isti se može koristiti kod otkrivanja tumora pluća u ranom stadijumu razvitka bolesti.

Klinička primjena

• ProGRP se pokazao kao vrijedan marker kod diferencijalne dijagnostike između nemikrocelularnog i mikrocelularnog tumora pluća.
• ProGRP se može koristiti kao prediktor kod nadzora progresije tumora i kontrole učinka terapije za mikrocelularni karcinom pluća.

ARCHITECT Anti-CCP

Rano dijagnosticiranje reumatoidnog artritisa pomaže u očuvanju strukture, funkcije, forme. Oticanje, bolovi i osjećaj žarenja kod reumatodnog artritisa mogu i jednostavne pokrete učiniti veoma teškim. Rano otkrivanje pomoću ARCHITECT Anti-CCP omogućava početak tretmana prije nego što simptomi bolesti ograniče pokretljivost.

Izazov

Reumatoidni artritis (RA) je često, sistemsko autoimuno oboljenje koje pogađa 0.5-1% populacije. Karakterizirano je hroničnom upalom sinovije koja obično vodi do destrukcije zglobova i kod većine pacijenata do invaliditeta i umanjenja kvaliteta života. (1) Dokazi prikupljeni u nekoliko zadnjih godina ukazuju da agresivi terapijski postupak započet u ranijem stadiju bolesti ima i najveći terapeutski potencijal. (2,3)

Anti-CCP dijagnostička korist

ARCHITECT Anti-CCP esej je dvostepeni hemiluminiscentni mikročestični imunoesej (CMIA) sa automatskom predobradom za semikvantitativno određivanje Anti-CCP-a u humanom serumu i plazmi pomoću ARCHITECT sistema.
Klinička korist od ARCHITECT Anti-CCP jeste:
Dijagnosticiranje reumatoidnog artritisa kod pacijenata sa ranim znacima sinovitisa.
Diferencijacija reumatoidnog artritisa od drugih inflamatornih bolesti.
Diferencijalna dijagnostika reumatoidnog artritisa među drugim oboljenjima vezivnog tkiva
Potvrda dijagnoze kod seronegativnog tipa reumatoidnog artritisa (Reuma faktor negativni reumatoidni artritis)
Identifikacija , a na osnovu rezultata testa, pacijenata koji će vjerovatno razviti reumatoidni artritis
Identifikacija , a na osnovu rezultata testa, pacijenata koji će vjerovatno razviti erozivnu bolest

Smjernice

Evropska liga protiv reumatizma (European League Against Rheumatism – EULAR)
Preporuke: Kod svakog pacijenta koji dolazi sa znacima artritisa u ranom stadiju kod reumatologa, sljedeći faktori koji se koriste u predviđanju trajne i erozivne bolesti trebaju biti određeni:
• Broj bolno osjetljivih i otečenih zglobova
• ESR (stopa sedimentacije eritrocita) ili CRP (C-reaktivni protein)
• Nivoi reumatoidnog faktora i Anti-CCp antitijela
• Radiografski vidljive erozije strukture zglobova
Preporuke Američkog koledža reumatologije:
• „Krajnji cilj u tretmanu reumatoidnog artritisa (RA) je prevencija ili kontrola oštećenja zglobova, prevencija gubitka funkcionalnosti i umanjenje bola.”
• Kako bi se postigli ovi ciljevi preporuke ACR-a podstiču rano dijagnosticiranje reumatoidnog artritisa, edukaciju pacijenata, te kako upotrebu raznih lijekova tako i fizikalnu i okupacionu terapiju.
Očekivane vrijednosti
U reprezentativnoj studiji, testirani su sa ARCHITECT Anti-CCP esejom uzorci seruma od 199 asimtomatskih, naizgled zdravih muškaraca (n=126) i žena (n=83) životne dobi od 19 do 67 godina. Nisu primjećene nikakve razlike koje bi se mogle pripisati životnoj dobi.
Vrijednosti uzoraka su bile u rasponu od <0.5 U/mL do 2.5 U/mL. Na osnovu ovih referentnih podataka iz populacije, a u kombinaciji sa kliničkim podacima, određena je optimalna granična vrijednost od 5 U/mL, te se rezultat testa od ≥ 5 U/mL smatra pozitivnim, a rezultat < 5 U/mL se smatra negativnim rezultatom testa.

Be the first to comment

Leave a Reply