MiRNA diferencira forme raka pluća

Efektivni tretman ne-mikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC) zahtjeva preciznu dijagnozu da li je tumor skvamozni ili neskvamozni. Ovaj dijagnostički zadatak je sada olakšan upotrebom komercijalno dostupnog microRNA baziranog eseja.

U tretmanu pacijenata sa NSCLC identifikacija skvamoznog subtipa ima značajne kliničke implikacije. Skvamozni karcinom nosi rizik ozbiljnog ili fatalnog krvarenja pri upotrebi određenih ciljanih bioloških terapija, uključujući bevacizumab i druge lijekove u razvoju. Druge odobrene terapije, kao pemetrexed su indicirane samo za ne-skvamozne NSCLC. Dijagnostički set baziran na microRNA (miRNA) tehnologiji, sposoban da diferencira skvamozne i neskvamozne forme NSCLC, je nedavno evaluiran od strane istraživača na John Hopkins University (Baltimor, SAD).  U njihovoj studiji 102 resecirana NSCLC uzorka su bila klasificirana koristeći histopatologiju kao zlatni standard, kao i panelom imunohistohemijskih boja. Rezultati su zatim komparirani sa onima dobijenim Rosetta Genomic Laboratories miRview squamous mi-RNA baziranim testom. Dodatno, preoperativni uzorci 21 slučaja dijagnosticiranih kao slabo diferencirani NSCLC su bili analizirani sa miRview squamous i uspoređeni sa klasifikacijom dobijenom nakon operacije pacijenta.

Rezultati objavljeni u januaru 2010, u Clinical Cancer Research žurnalu, otkrivaju da je bilo 100% podudarnosti u dijagnozama postavljenim zlatnim standardima i imunohistohemijskim metodama i miRview squamous za resecirane NSCLC uzorke. Dijagnostički kit je također u 20 od 21 slučaja korektno klasificirano preoperativne bioptičke uzorke.

Esej je baziran na hsa-miR-205, miRNA koja je jako eksprimirana u plućnom skvamoznom karcinomu, ali ne i u plućnim adenokarcinomima. Prednost korištenja miRNA kao biomarkera leži u njihovoj visokoj specifičnosti za tkiva, izuzetnoj stabilnosti u većini prezervacionih metoda za biopsije, uključujući i formalin fiksirana tkiva u parafinskim blokovima. Pretpostavlja se da njihova mala veličina (19-21 nukleotida) omogućava da ostanu netaknuti u parafinskim blokovima, nasuprot messengerRNA, koja se brzo degradira u uzorcima obrađenim ovom metodom.

LabMedica 06.06.2010

Be the first to comment

Leave a Reply