Siemens je napravio novu verziju naprednog PRISCA prenatalnog software-a za kalkulaciju rizika

Verzija 5.0 osigurava prvu industrijsku bazu podataka koja podržava inter-laboratorijsko poređenje podataka i demografskih faktora u cilju poboljšanja tačnosti u procjeni prenatalnog rizika.

Siemens Healthcare Diagnostics je napravio verziju 5.0 PRISCA prenatalnog software-a za kalkulaciju rizika, koja je dostupna u Europi, Aziji, Latinskoj Americi i Srednjem istoku. Poboljšana verzija nudi jedinu industrijsku bazu podataka koja dozvoljava laboratorijama poređenje podataka i integriranje demografskih faktora u analizu. Obje ove karakteristike pomažu u povećanju tačnosti dijagnostičkih rezultata. U software-u je proširen i skrining protokol koji dozvoljava bolju preciznost u procjeni rizika pacijenta.

PRISCA verzija 5.0 koristi kombinaciju podataka iz Siemens Immulite maternalnih skrining testova, pacijentovih demografskih podataka i mjerenja ultrazvuka da bi se procijenio prenatalni rizik za fetalne hromosomalne abnormalnosti (trisomija 13, trisomija 18 i trisomija 21), te defekt neuralne cijevi. Napredni software pomaže ljekarima da smanje upotrebu invanzivnih metoda kao što je amniocenteza koja sa sobom nosi rizik od potencijalnog gubitka fetusa.

“Patolozi i ljekari su suočeni sa prevelikom količinom podataka pacijenta, a od njih se traži da naprave dijagnostičku odluku brže nego ikada”, rekao je Eric Olson, vice predsjednik Informatics and eBusiness, Siemens Healthcare Diagnostics. “PRISCA 5.0 poboljšava maternalnu i prenatalnu skrb na način da povezuje laboratorije, sliku i podatke pacijenta da bi podržali odluku ljekara”.

Posljedna verzija PRISCA dozvoljava laboratorijama da istražuju svoje srednje vrijednosti prema učesnicima iz drugih laboratorija, čiji se podaci nalaze u bazi podataka, čime se pomaže laboratorijskom osoblju u identificiranju i upotrebi najbolje statistike sa odgovarajućim podacima. Baza podataka također podržava analizu demografskih faktora, kao što je rasna i etnička pripadnost, koja ima različite statističke profile i može utjecati na tačnost srednje vrijednosti.

“Korist PRISCA software-a jeste ta da nam daje realne statistične rezultate”, rekla je Clara Corona de Lau, šef Odjela za biohemiju, referentne laboratorije u Meksiku. “PRISCA baza podataka nam dozvoljava da izračunamo naše nacionalne srednje vrijednosti povećavajući preciznost u procjeni rizika uzimajući u okvir preračuna i demografske faktore”.

Skrining protokol, kao što je u PRISCA verziji 5.0, preračunava prenatalni rizik upotrebom kombinacije pacijentovih demografskih podataka, slike i vrijednosti nuhalnog nabora i biohemijskih markera, osiguravajući 90% stopu otkrivanja sa niskim nivoom lažno pozitivnih rezultata. Nova verzija nudi kombinaciju skrininga na trisomiju 13 i trisomiju 18 u prvom trimestru, isto kao i inhibin A kvadrupol testiranje u drugom trimestru.

“Maternalni skrining je visoko kompleksan proces. Značajno je da se dijagnostički software poboljšava regularno, tako da ljekari imaju pristup posljednjim skrining podacima, da bi smanjili izvođenje invazivnih dijagnostičkih procedura”, rekao je Prof. Tim Reynolds, MD, konsultant hemijske patologije za Burton Hospitals NHS Foundation Trust and Deputy Chairman of the Joint Working Group on Quality Assurance in Pathology. “Nova verzija PRISCA osigurava održavanje statusa user-friendly i efikasnog maternalnog skrining software paketa za laboratorijsku upotrebu”.

Siemens website, 16.06.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply