Urinski marker udružen sa akutnim bubrežnim oštećenjem

Protein i njegova RNA pronađeni u urinu povezani su sa pojavom akutnog bubrežnog oštećenja (AKI – acute kidney injury).

Fizički simptomi nisu tipično prisutni u skladu sa AKI kao što su kod moždanog ili srčanog oštećenja. Stoga, znanstvenici su tragali za markerima za AKI, sa nadom da što ranije otkriće dovede do ranije terapije da bi se spriječilo bubrežno oštećenje.

Richard Zager, M.D. sa Clinical Research Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle, WA, USA) i njegove kolege su istraživali kada će se određene molekule koje se proizvode tokom oštećenja i infekcije izlučiti u urin i služiti kao dijagnostički markeri.   

Istraživači su ispitivali dijagnostički potencijal monocit hemoatraktant protein 1 (MCP-1), protein koji igra ulogu u imunom sistemu čime dovodi do oštećenja ili infekcije u organizmu. Ovaj protein je pronađen u zglobovima ljudi sa reumatoidnim artritisom i u urinu ljudi sa lupusom.

Povećani nivoi MCP-1 kao i njegove mRNA (matrica za sintezu proteina) su detektovani u uzorcima urina kako kod miševa tako i kod humanih pacijenata sa AKI. Ovo sugerira da gen koji kodira ovu mRNA i protein se aktivira kod pacijenata sa AKI.

Upotrebom hromatin imunoprecipitacijskog testa, istraživači su također pokazali promjene kod određenih proteina (histona) koji mogu da aktiviraju gen koji proizvodi MCP-1. Ovo je po prvi put da se uspio otkriti ovaj protein modifikator koji je identificiran u humanim uzorcima urina.

“Ovo je novi dijagnostički test koji obezbjeđuje informacije o tome šta dovodi do akutnog oštećenja bubrega, međutim, mnogo veća prospektivna studija je potrebna da se ultimativno odredi klinička korisnost, rekao je Dr. Zager.

Labmedica, 22.11.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply