Objedinjeno izdvajanje nukleinskih kiselina

VERSANT® kPCR Sample Prep System pruža novu tehnologiju ekstrakcije koja pomaže laboratorijskim tehničarima da urede i pojednostave radni zadatak

Sample Prep System omogućuje laboratorijskim tehničarima da objedine ekstrakciju nukleinskih kiselina sa univerzalnim reagens kitom, na jednoj glavnoj platformi sa postoljem, osiguravajući tako efikasnost i produktivnost procesa rada.

Čini rad puno efikasnijim

Sistem posjeduje jedinstvenu platformu koja može obrađivati različite vrste uzoraka, i provesti 96 ekstrakcija za manje od 3 sata. Proces nadzora prati izvođenje svih rukovanja tečnostima i “robotskih” koraka radi povećanja efikasnosti. Izdvojene nukleinske kiseline su kompatibilne sa raznovrsnim primjenama molekularnih testiranja uključujući ciljanu amplifikaciju preko redoslijeda: PCR i kinetički PCR i cijevi sonde za hibridizaciju. DNA i RNA mogu biti izdvojene jedinstvenim procesom omogučujući tako povećanje koristi. Univerzalno izdvajanje hemijski podupire različite vrste uzoraka a uzorkovanje iz primarne tubice podržava različite veličine tubica. Uzorci kao što su plazma, serum, urin, sušene mrlje krvi ,stolica i majčino mlijeko mogu se obrađivati sa ovom tehnologijom.

Ključne prednosti:

• Povećava laboratorijsku efikasnost i produktivnost sa jednom platformom i postoljem

• Može rukovati različitim vrstama uzoraka, radnih jedinica i veličina tubica

• Ekstrahirane nukleinske kiseline kompatibilne su sa ciljanom amplifikacijom za vrijeme sekvencioniranja

Be the first to comment

Leave a Reply