Chromogenic screening ploča za izolaciju E.coli

20110608 - jcm127Trenutna epidemija enterohemoragične E.coli (EHCH) u Njemačkoj izazvana je sojem Escherichia coli serogrupa O104. Povećana je proizvodnja i distribucija hromogenih skrining ploča za brzu detekciju proširenog spektra beta lakatamaza producirajućih organizama (ESBL), u koje spada i E.coli O104.

U prošlosti, većina epidemija hemolitičkog uremičnog sindroma (HUS) je bila udružena sa E.coli O157, ali trenutna epidemija potiče od E.coli serogrupa O104. Ovaj soj produkuje Shiga toksin 2 i jako je rezistentan na III generaciju cefalosporina, trimetoprim/sulfonamide i tetraciklin.

Oxoid (Basingstoke, England) i Remel (Lenexa, KS, USA) uključuju kulturu na Oxoid brilliance ESBL agaru koji daje rezultate za 24h.

Sastav  Oxoid brilliance ESBL agara*g/L
Peptones12.0
Sodium chloride5.0
Phosphate buffers4.0
Chromogenic mix4.0
Antibiotic mix0.28
Agar15.0

 

Dr. Roger Stephan, Institut za sigurnost hrane i higijenu, Univerzitet u Cirihu, Švicarska, predložio je dijagnostičku strategiju koja se temelji na mogućnosti VTEC O104 epidemijskog soja da producira ESBL. Rekao je: ” Pozitivni uzorci stolice ili hrana sa kulturama može se nanijeti na Brilliance ESBL agar. Na ovom medijumu ESBL–producirajuća E.coli će se pojaviti nakon 24h u obliku plavih kolonija. Suspektne kolonije će biti potvrđene PCR-om (polymerase chain reaction) na vtx gene. Obzirom da bi prevalenca ESBL–producirajuće E.coli kod zdravih ljudi i na hrani trebala biti niska, ovo bi moglo unaprijediti šanse za izolaciju sojeva odgovornih za pozitivan PCR skrining. “

Druge metode za identifikaciju uključuju direktnu detekciju toksina pomoću Remel ProSpecT Shiga Toxin E. coli mikropločica test; izolacija na mediju – Oxoid MacConkey Agar; detekcija toksina koristeći Oxoid VTEC-RPLA kit; pratiti rast Oxoid brain heart infusion agar; testiranje antimikrobne osjetljivosti na Oxoid Iso-Sensitest agar ili Mueller-Hinton agar sa cefpodoxim kombinacijom diskova i identifikacija koristeći DuPont Qualicon RiboPrinter.

Be the first to comment

Leave a Reply