Tabela 2. Ostali testovi koji pomažu kategorizaciji demencije

Tabela 2 Ostali testovi koji pomažu kategorizaciji demencije

Tip testa

Test

Uzorak

Upotreba

Povezan sa

Imaging Tests

CT (kompjuterizovana tomografija)

Skeniranje tijela

Isključenje AB ili sa kasne AB

Moždani udar ili atrofija mozga (smanjenje povezano sa kasnom AB)

MRI (magnetna rezonanca)

Skeniranje tijela

Isključenje AB ili sa kasne AB

Moždani udar ili atrofija mozga (smanjenje povezano sa kasnom AB)

Manje česti lab. testovi

Amiloid beta 42 peptid i Tau protein odnos (Tau/Aß42)

Cerebrospinalna tečnost

Razlikovanje AB od ostalih demencija

Kod pacijenata sa simptomima smanjen nivo Aß42 sa povećanim Tau proteinom idicira povećanu vjerovatnost AB bez obzira na uzrok.

ApoE genotip

Krv

Određivanje genotipa ApoE i pomoćni test za potvrdu ili odbacivanje moguće AB

ApoE e4 povezan je sa povećanim rizikom kasne AB kod pacijenata sa simptomima; e4 i e2 varijacije takođe su povezane sa poremećajem lipida.

PSEN1

Krv

Test za genetsku mutaciju

Smatra se da uzrokuje oko pola slučajeva rane familijarne AB

PSEN2

Krv, dostupan u samo nekoliko laboratorija

Test za genetsku mutaciju dostupan u samo nekoliko lab.

Rana familijarna AB; veoma rijetka mutacija, identificirana u samo nekoliko familijarnih veza.

APP

Krv

Test za genetsku mutaciju; još uvijek u istraživanju – nije klinički dostupan

Rana familijarna AB; veoma rijetka mutacija, identificirana u samo nekoliko familijarnih veza

Be the first to comment

Leave a Reply