D-dimer test na Siemens Stratus CS analizatoru

D-dimer test na Siemens Stratus CS analizatoru je in vitro test za kvantitativno mjerenje unakrsno povezanih fibrin degradacijskih proizvoda (D-dimer) u humanoj citratnoj ili hepariniziranoj plazmi. Povišena koncentracija D-dimer-a je pokazatelj prisustva fibrinolize. Kao takvo, D-dimer mjerenje se koristi kao vodič u dijagnozi duboke venske tromboze i plućnog embolizma.

Kada su u pitanju minute, Stratus CS sistem omogućava brz, precizan i tačan rezultat unutar 14 minuta. Test ima visoko negativnu prediktivnu vrijednost (NPV). Vrijeme dobijanja rezultata je za manje od 14 minuta, uključujući centrifugu na aparatu. Testovi su pakovani pojedinačno i spremni za upotrebu, bez potrebe za rastvaranjem. Nije potrebno ni predhodno zagrijavanje na sobnu temperaturu. Pojedinačna pakiranja testa značajno smanjuju kontaminaciju i povećavaju stabilnost, smanjujući istovremeno i otpad. Elektronska QC (provjera sistema) zadovoljava dnevnu rutinsku kontrolu. Negativan kvantitativni D-dimer test u kombinaciji sa niskom pretestnom vjerovatnoćom pokazatelja može smanjiti nepotrebnu dijagnostičku proceduru snimanja.

Klinički značaj: Kada je kod pacijenta prisutna bol u grudima, može biti brzo određena ukoliko je razlog kardijačnog porijekla, pulmonarni embolizam (PE) ili drugo stanje. PE je ekstremno najčešće i visoko letalno stanje, stoga brza dijagnoza i tretman PE mogu rezultirati dramatičnim smanjenjem morbiditeta i mortaliteta. Nažalost, PE se često i propusti zbog toga što prouzrokuje jedino neodređene i nespecifične simptome.

Be the first to comment

Leave a Reply