Test baziran na lektinu za procjenu glikiranog hemoglobina (HbA1c)

Nova metoda je razvijena za procjenu glikiranog hemoglobina (HbA1c) kod zdravih osoba i pacijenata sa dijabetesom, pomoću glukoza specifičnog lektina.

Kvantitativna precipitin metoda je provedena za interakciju između glukoza-specifičnog lektina Concanavalin A (Con A) i lizata crvenih krvnih stanica za procjenu HbA1c procenta iz standardne krivulje.

Znanstvenici iz Cancer Centre Welfare Home and Research Institute, (Kolkata, West Bengal, India) odabrali su 16 bolesnika oba spola s tip-2 dijabetesom, raspona dobi 35-60 godina, i četiri bolesnika s novodijagnosticiranim tip-1 dijabetesom, dobi u rasponu 15-41 godina. Dvadeset kontrolnih ispitanika u dobi između 33-65 godina, također je bilo uključeno. Precipitacini test lizata crvenih krvnih stanica i Con-a urađen je i mjeren spektrofotometrijski na 480 nm. Za referencu, glukoza je procijenjena kod dijabetičara i zdravih subjekata metodom glukoza oksidaze korištenjem fenol 4-aminophenazona i HbA1c% je izmjeren visokotlačnom tekućinskom kromatografije (HPLC) sa jonskom izmjenom na Bio-Rad D-10 Analyzeru (BioRad , Hercules, CA, USA).

Apsorbancija precipitata je bila u rasponu od 0,14 do 0,20 kod zdravih ispitanika i korespondirajući izračunati HbA1c postotak je bio 4,1% -5,8%, a glukoze u plazmi 82-101 mg / dl. U bolesnika sa šećernom bolešću, rezultati su bili HbA1c 6,3% -12.2.0%, a raspon glukoze 120-292 mg / dl. Slični rezultati su dobivene za HbA1c postotak (6,1% -11,9%) istih uzoraka s dijabetesom izmjerenih konvencionalnim HPLCom sa jonskom izmjenom. U nedijabetičara i dijabetičara varijante hemoglobina kao što su HBe-ß-talasemija, β-talasemija nosioci, HBe nasljeđe i HBS nasljeđe, pokazale su sličan HbA1c postotak od lektin-baziranog testa u usporedbi sa standardnom HPLC metodom.

Autori su zaključili da lektin-bazirani test može biti usvojen za procjenu nivoa glikiranog hemoglobina u razlikovanju zdravih i dijabetičara. Ovaj esej daje dobru koreelaciju sa standardnom HPLC metodom, a osim toga, metoda je ugodna, jeftina i ne zahtjeva sofisticirane instrumente, te je stoga pogodna za laboratorije sa ograničenim resursima. Studija je objavljena online 24. Januara 2012, u časopisu Journal of Clinical Laboratory Analysis.

Be the first to comment

Leave a Reply