Serumski kortizol predviđa smrt i kritičnu bolest

Nekoliko biomarkera i prognostičkih skorova su evaluirani kao prognostički faktori penumoniji stečenoj u zajednici (community-acquired pneumonia, CAP).

Koncentracija serumskog kortizola je povezana sa težinom i smrtnosti i predviđa stalnu kliničku nestabilnost, što je potencijalni parametar bolju identifikaciju bolesnika sa visokim rizikom za tok komplikovane bolesti.

Znanstvenici na University Hospital Carl Gustav Carus (Dresden, Germany) proučavali su 984 hospitalizirana CAP pacijenta i mjereli njihovu koncentraciju serumskog kortizola i poredili njegovu prognostičku preciznost sa brojem leukocita, nivoom C-reaktivnog proteina u krvi i kliničkim predikcionim CRB-65 skorom. Serumski kortizol je analiziran hemiluminiscentnim imunotestom koji ima mjerni raspon od 0,5 do 1750 nmol/L; veće koncentracije su analizirane razblaženjem uzorka seruma.

Serumske razine kortizola na prijemu su bile znatno više u nepreživjelih, medijana 870 nmol/L, u odnosu na preživjele, 602 nmol/L. Kod pacijenata sa kritičnom pneumonijom medijana je bila 972 nmol/L, u usporedbi sa medijanom od 598 nmol/L kod pacijenata sa nekritičnom pneumonijom. Analizom podskupina kortizol je samostalno predvidjeo kritičnu pneumoniju u odnosu na nivo prokalcitonina.

Uzročni mikrobiološki patogen je otkriven u 195 bolesnika (20%) . Od toga, tipične bakterije pronađene su u 84 bolesnika (43%), atipične bakterije u 64 (33%), virusi u 29 (15%) i kombinovane infekcije u 18 (9%). Streptococcus pneumoniae je najčešći izolirani uzročnik i pronađen je u 71 bolesnika (36%).

Autori su zaključili da kortizol predviđa smrtnost i kritičnu bolest u hospitaliziranih CAP-pacijenata, neovisno o kliničkim rezultatima i upalnim biomarkerima. Oni preporučuju da testiranje na kortizol treba biti uključeno u istraživanja za procjenu optimalne kombinacije kliničkih kriterija i biomarkera za poboljšanje predviđanja početnog visokog rizika u CAP. Istraživanje je objavljeno u aprilu 2012. u Biomedical Central Journal BMC Infectious Diseases.

Be the first to comment

Leave a Reply