Kombinirani testovi obezbjeđuju bolju dijagnozu astme

Frakcija izdahnutog nitričnog oksida (Fraction of Exhaled Nitric Oxide, FENO) i broj eozinofila u krvi, koji su markeri lokalne i sistemske eozinofilne inflamacije, povećani su kod pacijenata sa astmom.

Mjerenje koncentracije izdahnutog nitričnog oksida danas je rutinska metoda za određivanje stepena inflamacije u dišnim putevima, senzitivne na steroide, i dugo godina broj eozinofilnih granulocita se koristio da pomogne u dijagnozi astme.

Znanstvenici na Uppsala University (Švedska) mjerili su FENO i vrijednosti eozinofila kod 12 408 pacijenata dobi od 6 do 80 godina, od 2007 do 2008 i od 2009 do 2010. Trenutni status simptoma sviranja u grudima (wheezing), kao i napadi astme i posjete hitnoj pomoći radi astme u zadnjih 12 mjeseci, procjenjeni su putem upitnika.

FENO vrijednosti su mjerene NIOX MINO elektrohemijskim analizatorom pri ekspiratornom protoku od 50 mL/sekundi. Diferencijalna krvna slika je rađena na HMX automatskom hematološkom analizatoru. Sljedeće vrijednosti eozinofila su uzete kao granice: <300 stanica/mm3 kao normalne vrijednosti; 300-500 stanica/mm3 kao umjereno povišene vrijednosti i >500 stanica/mm3 kao visoke vrijednosti, obzirom da je ova vrijdnost granica za definiciju eozinofilije.

Znanstvenici su utvrdili da je veza između FENO i eozinofila u krvi slaba. Međutim, uočili su da su povišene vrijednosti ova dva markera u sinergističkom smislu, ali neovisno jedan od drugog, povećavali šanse da osoba prijavi simptome astme ili napade astme u zadnjih godinu dana. Rezultati su poduprli njihovu tvrdnju da ova dva markera prikazuju dva odvojena upalna procesa.

Kjell Alving, PhD, senior autor na studiji izjavio je: „Mi smatramo da se oba ova mjerenja kombiniraju da bi se bolje razumjela upala kod pacijenata sa astmom. Oni zato predstavljaju bolju platformu za odabir odgovarajućeg tretmana za ove pacijente”. Studija je objavljena u oktobarskom broju Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Be the first to comment

Leave a Reply