Biomarker za ranu dijagnozu bolesti bubrega

Sve je više podataka koji govore u prilog tvrdnji da se Cystatin C može koristiti za detektovanje bolesti bubrega u ranijoj fazi u odnosu na detekciju serumskim kreatininom.

Cystatin C je mali protein veličine 13-kDa, koji proizvode skoro sve ćelije sa nukleusom. Njegov nivo proizvodnje je konstantan i nezavisan od inflamatorinih procesa, spola i mišićne mase.

Kod zdravih bubrega Cystatin C se slobodno filtrira kroz glomerularnu membranu, a zatim skoro sav reapsorbira i degradira od strane proksimalnih tubularnih ćelija. Zbog toga je količina Cystatina C u plazmi skoro isključivo određena jačinom glomerularne filtracije i predstavlja njen odličan indikator.

Za određivanje Cystatina C u serumu i plazmi Diazyme (www.diazyme.com) je razvio Cystatin C assay kit.

Be the first to comment

Leave a Reply