Nedavna studija pretpostavlja novu ulogu CRP-a

c-reactiveproteinNovija istraživanja ukazuju da C-reaktivni protein može imati zaštitnu ulogu kod pacijenata sa akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) (Chest 2009; 136: 471-480). Ako bude potvrđen kod drugih populacija pacijenata i u mehanističkim studijama, ovaj pronalazak može dovesti do revizije konvencionalnih pogleda na CRP u bolestima.

Prospektivna observaciona studija je imala namjeru karakterizirati nivoe CRP-a u plazmi pacijenata sa ranim ARDS. CRP nivoi su pokazali da imaju prognostičku i/ili dijagnostičku vrijednost kod mnogih bolesti kao što su sepsa, pneumonija, oboljenje koronarnih arterija, reumatska bolest, i drugo. U najvećem broju slučajeva, viši nivo CRP-a je korelirao sa lošijim ishodom.

Međutim, odnos između nivoa CRP-a i ARDS-a i akutne plućne povrede nije do sada bio ekstenzivno proučavan. Studija je uključivala 177 pacijenata primljenih u jedinicu intenzivne njege u Massachusetts Općoj bolnici u Bostonu, koji su imali faktore rizika za ARDS i bez drugih kriterija za isključivanje.

Mjerenja CRP-a su urađena u okviru 48 sati od nastupa ARDS. Parametri ishoda su uključivali mortalitet u toku 60 dana, 28-dnevni skor funkcije organa i broj dana bez korištenja pomoći disanju.

Istraživači su našli da su CRP nivoi značajno veći u pacijenata koji su preživjeli ARDS u odnosu na ne preživjele pacijente (mediana 176,5 mg/L u odnosu na 133,5 mg/L) i da su pacijenti sa većim CRP nivoima imali manju organsku disfunkciju u toku vremena i više su dana mogli bez umjetne ventilacije. Povećanje CRP nivoa je povezano sa mogućnošću preživljavanja u 60 dana, razlici koja je ostala takva i nakon procesiranja multivarijalnoj analizi. Najveća razilka u mortalitetu se pojavila između pacijenata koji su imali dvije najveće i dvije najmanje vrijednosti CRP-a.

Prema istraživačima, rezultati su kontradiktorni sa dosadašnjim vjerovanjem o ulozi CRP-a kao inflamatornog markera, kojim se može predvijeti rizik. Studije su pokazale vezu između nivoa i neželjenih efekata u bolesti koronarnih arterija srca, sepsi, septičkom šoku i drugo, ali neke studije, naročito one koje uključuju sepsu i septički šok, nisu potvrdile povezanost nivoa CRP-a sa alternativnim ishodom, a drugi predlažu da je nemogućnost pada nivoa CRP-a nakon izvjesnog vremena prediktor lošeg ishoda.

Neutrofili koji su privučeni u pluća preko hemoatraktantnih supstanci, akumuliraju se u ARDS-u i smatra se da je to krucijalno u plućnom oštećenju. Autori pretpostavljaju da niži nivoi CRP-a mogu izazvati neutrofilnu hemotaksiju, dok je veći nivoi inhibiraju.

Izvor: Clinical Laboratory News

Be the first to comment

Leave a Reply