Automatski sistem prečišćava DNA za sekveciranje

Automatska procedura koja obezbijeđuje brzu i pouzdanu DNA purifikaciju za sekvenciranje integrisana je u vertikalni pipetirajući sistem.

Zahtjev za brzo i jednostavno pripremanje DNA uzorka za sekvenciranje je dramatično porastao zadnjih godina. Dugi i složeni pipetirajući protokoli potrebni za pripremu DNA predstavljaju veliki izazov za mnoge laboratorijske automatske sisteme.

Vertikalna pipetirajuća stanica je pipetor visoke preciznosti i brzine, a idealan je za kompleksno pipetiranje sekvenci, dok u isto vrijeme obezbjeđuje veliku propusnu moć. Pipetirajuća stanica je spojena sa BioCel automatskim sistemom, koji ima mnoge aplikacije za molekularnu i staničnu biologiju.

U ovoj aplikaciji, upotrebom tri vertikalna pipetora vertikalne pipetirajuće stanice, izvorna pločica sa DNA je podijeljena u dvije kopije. DNA kopije su purificirane upotrebom magnetnih kuglica, ispiranjem etanolom i gniježdenjem magnetnih podloga. Skup prajmera je dodan na pločicu prije centrifugiranja, hermetički zatvoren i pohranjen na 4ºC u inkubatoru.

BioCel sistem zajedno sa vertikalnom pipetirajućom stanicom procesira 200 pripremljenih pločica za samo četiri sata. Eliminirana je kontaminacija uzorka i osiguran je visoki kvalitet pripreme za sekvenicranje. Ova oprema je proizvedena od strane firme Agilent Automation Solutions (Santa Clara, CA, USA).

Labmedica, 02.08.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply