Test izdisaja detektuje nivoe vitamina B12

Dijagnoza nedostatka vitamina B12 se može uraditi upotrebom jednostavnog, neinvazivnog, jeftinog testa izdisaja.

Znanstvenici su razvili test da detektuju nivoe vitamina B12 upotrebom ljudskog izdisaja, dozvoljavajući jeftiniju, bržu dijagnozu koja može pomoći u izbjegavanju potencijalnih fatalnih simptoma nedostatka vitamina B12.

Vitamin B12 igra značajnu ulogu u raspadanju najčešćeg konzervansa zvanog natrium propionat, u pekarskim proizvodima, u karbon dioksid. Stoga, istraživači su odlučili da primjene proprionate kod učesnika studije, kod kojih bi bio razložen u cilju otpuštanja vitamina B12 u organizam, a potom bi mjerili rezultat karbon dioksida.

Inicijalno testiranje B12 test izdisaja je provedeno mjerenjem subjekata sa hroničnim pankreatitisom, Kronovom bolešću i kod onih sa malim intestinalnim rastom bakterija, kao i pacijente preko 65, a kod svih je bila povećana incidenta nedostatka vitamina B12.

Nakon dijete i nepušenja od 8 sati, učesnici studije su oralno uzeli 50 g proprionata, a nakon toga svakih 10 minuta su testirani tokom prvog sata i svakih 15 minuta tokom drugog sata, sa najboljom dijagnostičkom tačnošću koja se javlja u intervalima od 10-20 minuta.

Da bi provjerili tačnost testa izdisaja, dobiveni nivoi vitamina B12 su poređeni sa nekoliko krvnih komponenti koje se trenutno koriste za provjeru nedostatka vitamina B12. Rezultati su upućivali da je vitamin B12 test izdisaja neinvazivan, osjetljiv, specifičan i reproducibilan dijagnostički test za detekciju nedostatka vitamina B12.

Autor ove studije, Dr. David Wagner je rekao: “Potrebno je sprovesti veće studije da bi se uključili subjekti na tretmanu nedostatka vitamina B12 i da bi pokazali abnormane rezultate testa izdisaja. Ukoliko bi ovi rezultati bili pozitivni, biće potrebno provesti mnoge studije za dobijanje FDA dozvole.

Test je razvijen od strane znanstvenika sa University of Florida at Gainesville i Metabolic Solutions, Inc.

Studija je objavljena 23.06.2011. u IOP Publishing's Journal of Breath Research.

Be the first to comment

Leave a Reply