OVA1 test krvi na ovarijalni kancer pokazuje dobre rezultate

Dijagnostička kompanija Vermillion Inc izjavila je da je u kliničkom istraživanju njihov test za detekciju ovarijalnog kancera pokazao dobre rezultate i u tačnoj identifikaciji pacijenata sa kancerom.

Test nazvan OVA1 je test krvi za pre-hiruršku procjenu ovarijalnih tumora na malignost.

OVA500 studija uključila je 494 pacijenatice i fokusirala se na dvije osobito izazovne grupe – žene sa ranim stadijem ovarijalnog kancera, gdje približno polovina pacijentica ima normalne vrijednosti CA-125, i pre-menopauzalne žene, gdje je incidenca ovarijalnog kancera niska a incidenca benignih cisti visoka.

„Ključni cilj studije je da se istraži izazovni pre-menopauzalni seting, gdje benigne ciste imaju visoku incidencu i gdje rani stacij kancera često prođe nedetektiran.” Rekao je Gail Page, izvršni direktor.

Test je imao 94% senzitivnost u premenopauzalnoj grupi i 91% senzitivnost u grupi sa ranim stadijem ovarijalnog kancera. Ukupno, test je pokazao 96% senzitivnosti.

OVA1 test je imao 98% negativnu prediktivnu vrijednost. {modal url=http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_predictive_value} (Negativna prediktivna vrijednost) {/modal}

„OVA1 senzitivnost i negativna prediktivna vrijednost u OVA500 studiji zadovoljava ili prelazi nivoe izvještene u glavnoj studiji i potvrđuje mogućnost OVA1 da detektira šitoki spektar subtipova ovarijalnih kancera.” Rekao je Page u saopćenju kompanije.

„Detekcija širokog spektra subtipova kancera je esencijalna u trijaži, pošto ona direktno povećava senzitivnost i smanjuje mogućnost nalaženja maligniteta kod pacijenata sa niskim rizikom” dodao je Page.

Ostali detalji iz studije su podnešeni na recenziju u pripremu za publiciranje. U Vermillionu su rekli da planiraju iskoristiti ova važna saznanja kao sredstvo za nastavak rada na uvođenju OVA1 u medicinsku praksu.

Medscape

Be the first to comment

Leave a Reply