Krvni marker unaprijed otkriva rizik od dijabetesa

Identificiran je krvni marker koji može pokazati ko je u opasnosti od razvoja dijabetesa tipa 2,godinama prije nego što se bolest pravo dijagnosticira.

Test može predvidjeti dijabetes unaprijed, prije oštećenja krvnih sudova, očiju i drugih dijelova tijela i omogućio bi preventivno liječenje da bi de spriječila oštećenja.

Tim na Lund University Diabetes Centre (Malmö, Švedska) usporedio je inzulin producirajuće beta stanice dijabetičara sa stanicama osoba koje nisu dijabetičari, i našao da stanice dijabetičara znatno više luče secreted frizzled-related protein 4 (SFRP4), koji igra ulogu u upalnim procesima. Oni su istraživali patofiziologiju dijabetesa tipa 2 (T2D) analizirajući opću ekspresiju gena u ljudskim pankreasnim otočićima. Skupina koeksprimiranih gena, i dodatno interleukin-1-vezani geni bili su povezani sa T2D i smanjenim lučenjem inzulina.

Naučnici su izmjerili razinu SFRP4 u krvi nedijabetičara tri puta svake tri godine. Oni su pronašli da je 37% onih s višim koncentracijama proteina razvilo dijabetes tokom studije, u poređenju sa samo 9% onih koji su imali razine ispod prosjeka. Povišeni sistemski SFRP4 uzrokuje smanjenu toleranciju na glukozu kroz smanjenje ekspresije kalcijevih kanala u otočićima i suprimiranu egzocitozu insulina. Protein SFRP4 time osigurava vezu između upale otočića i oštećenog lučenja inzulina. Štaviše, protein je povećan u serumu kod T2D bolesnika nekoliko godina prije dijagnoze, sugerirajući da bi SFRP4i mogao biti potencijalni biomarker za disfunkciju otočića u T2D.

Anders Rosengren, MD, PhD, glavni autor, rekao je, “Mi smo pokazali da pojedinci koji imaju iznad-prosječne razine proteina zvanog SFRP4 u krvi imaju pet puta veću vjerojatnost za razvoj dijabetesa u narednih nekoliko godina, u odnosu na one s ispodprosječnom razinom. Također smo identificirali i mehanizam kojim SFRP4 narušava izlučivanje inzulina. Marker, stoga, odražava ne samo povećan rizik, već i tok procesa bolesti. “Studija je objavljena 7. novembra 2012., u časopisu Cell Metabolism.

Be the first to comment

Leave a Reply