Tabela 2. Unakrsna reaktivnost glavnih metabolita Sirolimusa

Tabela  2. Unakrsna reaktivnost glavnih metabolita Sirolimusa

Metabolit

Bioaktivnost  %
7, 8

Koncentracija

srodnika do roditelja (%)

Seimens
ACMIA

Syva
EMIT

Abbott
MEIA

39-O-demethyl
(41-O-demethyl)

10

7

52% @
0 ng/mL 60% @
12 ng/mL

38% @
0 ng/mL 42% @
10 ng/mL

20.3% @
10 ng/mL

16-O-demethyl
(7-O-demethyl)

NS

4

10% @
0 ng/mL 6% @
12 ng/mL

15% @
0 ng/mL 21% @
10 ng/mL

7.6% @
3 ng/mL

12 hydroxyl
(11 hydroxyl)

7

11

46% @
0 ng/mL 53% @
12 ng/mL

4% @
0 ng/mL 6% @
10 ng/mL

36.8% @
10 ng/mL

27, 39-O-didemethyl
(41, 32-O-didemethyl)

NS

31

89% @
0 ng/mL 83% @
12 ng/mL

52% @
0 ng/mL 61% @
10 ng/mL

NS

Skraćenice : NS, nije navedeno; ACMIA, affinity column-mediated immunoassay; EMIT, enzyme-multiplied immunoassay; and MEIA, microparticle enzyme immunoassay.

Be the first to comment

Leave a Reply