Razine urinarnih enzima su u koleraciji sa predijabetičkom plazma glukozom

Sekrecija mokraćne N-acetil-β-D-glukozaminidaze (NAG) je povećana u pacijenata sa oštećenom tolerancijom glukoze (IGT).

Za vrijeme testa oralnog opterećenja glukozom (OGTT), nivoi glukoze u plazmi, glukoze u urinu i inzulina koleriraju sa nivoom mokraćne N-acetil-β-D-glukozaminidaze (NAG) kod predijabetičkih pacijenata.

Znanstvenici na Nippon Medical School (Tokio, Japan) izvršili su OGTTs na 33 muškarca i 47 žena, u dobi od 18 do 79 godina, kojima nije još dijagnosticiran Dijabetes, te kojima su razine HbA1c jednake ili veće od 6,8%. Istraživanje je provedeno od decembra 2005. do avgusta 2010.

Razine izlučenog NAG izmjerene su spektrofotometrijski pomoću sodio-metacresolsulfonphthaleinyl-N-acetil-β-D-glucosaminide kao podloge (NAG test kit, Shionogi & Co, Osaka, Japan). Razine urinarne glukoze i razine serumskog kreatinina (Cr) su mjerene enzimskim testovima. Razine cystatina C u serumu izmjerene su pomoću N Latex Cystatin C kit (Siemens Healthcare Diagnostics, Inc, Marburg, Njemačka) i potpuno automatiziranog poboljšnog nefelometrijskog imunotesta.

42 ispitanika su imala normalnu toleranciju na glukozu (NGT), 31 su imala ostećenu toleranciju na glukozu (IGT) i 7 njih je imalo DM. Razine NAG su bile znatno više u ispitanika sa DM i u ispitanika sa IGT u odnosu na ispitanike sa NGT. Urinarni NAG u DM skupini je bio 8,53 ± 4,96 U/g UCr, što je je povišeno u odnosu na NGT skupinu, gdje se kretao od 5,40 ± 3,82 U/g UCr. U IGT grupi raspon je bio 6,60 ± 2,88 U/g UCr, koji je također bio znatno veći od skupine nedijabetičara. Razina NAG pozitivno je korelirala sa razinom plazma glukoze u 120. minutu OGTT i bila je povezana sa glikemijskim statusom predijabetičkih bolesnika.

Autori su zaključili da je izlučivanje mokraćnog NAG, sa drugim mokraćnim enzimima, u predijabetičkim stanjima prikladan biomarker za screening za prediabetičke bubrežne disfunkcije. Njihovi rezultati pokazuju da je hiperglikemija poslije obroka neovisni faktor koji uzrokuje renalna tubularna oštećenja u predijabetičkih bolesnika. Studija je objavljena 9. novembra 2012, u časopisu Journal of Clinical Laboratory Analysis.

Be the first to comment

Leave a Reply