Bazični lipidni panel daje neprecizne rezultate kod pacijenata sa visokim rizikom

ldl-structureBazični lipidni panel mogao bi svrstati milione ljudi u nižu rizičnu skupinu, zbog greške u procjeni lipoproteina niske gustoće (LDL), a na koji se oslanja više od 85% testiranja odraslih u toku svake godine.

Preciznost Friedwaldove jednačine za proračunati LDL holesterol, korištenjem tradicionalnog osnovnog lipidnog panela ili standardnog testa na holesterol, komparirana je sa direktnim mjerenjem LDL-C u okviru sveobuhvatnog komercijalnog VAP Lipid Panela.

Znanstvenici sa Johns Hopkins Ciccarone Center (Baltimore, MD, USA) u saradnji sa kolegama sa različitih institute, ispitali su lipidne profile iz kliničkih uzoraka 1 340 614 odraslih osoba, od 2007. do 2012., koji su imali 18 ili više godina I čiji je krvni uzorak bio procesiran ultracentrifugiranjem holesterola kroz vertikalni spin gradijent. Srednja vrijednost dobi pacijenata je bila 59 godina i 52% je bilo žena.

Mjerenja lipida uključivala su ultracentrifugiranje Vertical Auto Profile (VAP) tehnikom (Atherotech Diagnostics Lab; Birmingham, AL, USA). Ovom tehnikom se direktno mjeri LDL-C, VLDL-C (holesterol lipoproteina vrlo niske gustoće), IDL-C (holesterol lipoproteina srednje gustoće), Lp(a)-C (lipoprotein (a) holesterol), i HDL-C (holesterol lipoporoteina visoke gustoće). VAP preciznost je ispitivana svake godine od 2007. do 2012.

Rezultati studije su pokazali da je bazični lipidni panel potcjenio rizik u 23% do 59% pacijenata sa nivoima LDL holesterola nižim od 70 mg/dL i triglicerida većim od 150 mg/dL, izračunatim na osnovu Friedwaldove formule, što bi moglo rezultirati u nedovoljnom tretiranju pacijenata sa visokim rizikom.

Autori su zaključili da Friedwaldova formula ima tendenciju da potcjeni LDL-C uglavnom kada je preciznost od ključnog značaja, naročito ako su trigliceridi jednaki ili veći od 150 mg/dL. Friedwaldova formula obično klasificira LDL-C kao manji od 70 mg/dL, nasuprot direktno mjerenim nivoima koji pokazuju vrijednosti jednake ili veće od 70 mg/dL, što zahtjeva dodatnu obradu I evaluaciju pacijenata.

Dr Steven R. Jones, senior istraživač na studiji je rekao: “Prvi put smo komparirali mjerenje LDL holesterola korištenjem Friedvaldove formule sa metodom ultracentrifugiranja i gradijenta gustoće, koja direktno mjeri LDL holesterol. Važno u ovoj studiji je što se rezultati jedne I druge metode razlikuju, sa općenito nižim vrijednostima dobijenim po Friedwaldovoj formuli i to u slučajevima kada je od ključne važnosti kod pacijenata sa nivoima holesterola I triglicerida koji ih strstava u visoko-rizičnu grupu i koji trebaju adekvatnu terapiju”. Studija je publicirana u martu u žurnalu Journal of the American College of Cardiology.

Be the first to comment

Leave a Reply