Cyclodextrin eliminira interferenciju lipida sa krvnim testovima

Interferencija lipida može značajno utjecati na preciznost mnogih laboratorijskih testova, neovisno o proizvođaču aparata.

Konvencionalni tretman viška masti ili lipida u krvnom uzorku uključuje ultracentrifugiranje uzoraka na približno 199 000 x g da bi se istaložili interferirajući lipidi, a to zahtjeva dodatne uređaje koji mogu biti skupi za manje laboratorije koje nude ograničeni spektar analiza.

Naučnici sa Ohio State University Wexner Medical Center (Columbus, OH, SAD) ispitali su nejonski-cyclodextrin polimer koji precipitira lipide, kao alternativu ultracentrifugiranju radi smanjenja troškova i vremena potrebnog za izvedbu testiranja (turnaroud time). Oni su sakupili 40 uzoraka plazme i seruma sa vidno povećanom lipemijom, jednakom ili većom od 3+. Lipemijski index prije tretmana je bio u opskegu od 3 do više od 10 sa medijanom od 6+.

Uzorci su podijeljeni na dva dijela i ultracentrifugirani 15 minuta na 199 000 x g ili tretirani sa LipoClear (StatSpin; Westwood, MA, SAD) ukupno 5 minuta, a nakon toga centrifugirani sedam minuta na 3461 x g. Pročišćeni uzorci su prebačeni u nove epruvetice i analizirani na Beckman Coulter DxC800 (Fullerton, CA, SAD).

LipoClear-tretirani uzorci pokazali su dobro slaganje sa uparenim ultracentrifugiranim uzorcima za sve testove: nivo natrija, kalija, hlorida, ugljen dioksida, kalcija, glukoze, BUN, ukupnih proteina, albumina, alanin aminotrasferaze, aspartat aminotransferaze, ukupnog bilirubina, fosfora, alkalne fosfataze, kreatinina i kreatin kinaze. Natrij je pokazao nešto više rezultate korištenjem LipoCelar (u prosjeku 3,6 mEq/L) u odnosu na ultracentrifugiranje, ali je to smatrano u granicama prihvatljivog za donošenje relevantnih medicinskih odluka. Ukupni proteini su pokazali nešto niže rezultate pri korištenju LipoClear-a, u prosjeku 0,65 g/dL, u odnosu na ultracentrifugiranje.

Dalje, 78% uzoraka tretiranih sa LipoClear-om pokazali su niže lipemijske indekse nakon tretmana u odnosu na uparene ultracentrifugirane uzorke, sugerirajući kompletnije uklanjanje interferirajućih lipida. Autpri su zaključili da ekonomska barijera od oko 14 000 dolara, za kupovinu ultracentrifuge, te posebnog dovoda zraka koji ona zahtjeva za rad, je do sada spriječavala tretman lipemičnih uzoraka u manjim laboratorijama. Inkorporacija LipoClear protokola za lipemične uzorke dala je rezultate 87% brže, a troškovi su smanjeni 3 puta. Studija je objavljena u augustu 2013. u žurnalu Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Be the first to comment

Leave a Reply