NGAL obećava kao rani marker akutnog oštećenja bubrega

Biomarker bolesti bubrega poznat kao lipokalin povezan s neutrofil gelatinazom (NGAL) dobiva pažnju kao rani, tačan pokazatelj akutnog oštećenja bubrega (AKI) Nakon uspješne upotrebe u nedavnom istraživanju.

Nalaz je značajan jer sugerira da test krvi za NGAL može otkriti akutno oštećenje bubrega ranije nego testovi bubrežne funkcije koji se trenutno koriste, kao što je kreatinin u serumu.

AKI se manifestira kao naglo smanjenje funkcije bubrega koje, ako se ne liječi, može ponekad uzrokovati trajno oštećenje bubrega ili postati opasno po život. Ljudi mogu razviti AKI zbog niza različitih uzroka, uključujući traume, opekline, toksičnost lijekova, sepsu, šok, ili kontrastne boje korištene u radiološkim pretragama. Faktori koji mogu povećati rizik od razvoja AKI su dijabetes, visoki krvni tlak, srčane bolesti, bolesti pluća i postojeća hronična bolest bubrega.
NGAL je protein koji je izvorno nađen u neutrofilima, vrsti bijelih krvnih stanica. Također se nalazi u mnogim drugim tkivima u tijelu, uključujući stanice bubrega. Jedan od razloga zašto je NGAL dobar pokazatelj AKI je što njegove razine brzo rastu kao odgovor na oštećenje bubrega, obično u roku od 2-4 sata.
Nasuprot tome, najčešće korišteni markeri funkcije bubrega danas, kao što su urea u krvi (BUN), cistatin C i kreatinin, često ostaju nepromijenjeni relativno dugo nakon oštećenja. Rano otkrivanje AKI važno je zbog ozljede koja se javlja naglo tokom razdoblja od nekoliko sati ili dana, za razliku od hroničnog oštećenja bubrega koja se razvija tokom mjeseci do nekoliko godina.

Istraživanje objavljeno u septembarskom broju Clinical Journal of the American Society of Nephrology, ispitivalo je više od 600 pacijenata koji su primljeni u bolnicu iz hitne pomoći između marta i novembra 2008. godine. Ovih 600 pacijenata je izabrano između više od 4700 ljudi, a uključeni su oni koji su imali normalnu ili samo blago abnormalnu funkciju bubrega kod prvog pregleda.

Pacijenti u studiji su imali stanja koja su zahtijevala najmanje dva dana hospitalizacije, što je omogućilo više uzoraka krvi koji su se prikupljali i analizirali. Nivoi NGAL, cistatin C i kreatinina su mjereni u svakom od uzoraka krvi, a pacijenti su praćeni sve do otpusta iz bolnice.

Nakon što su pacijenati otpušteni, naučnici su koristili kliničke kriterije za klasifikaciju u jednu od četiri dijagnoze, prvenstveno temeljenoj na promjenama u serumskom kreatininu: 1 ) Normalna funkcija bubrega, 2) Stabilna hronična bolest bubrega, 3) reverzibilna prolazna disfunkcija bubrega (povećanje u serumskom kreatininu koja se vraća u normalu u roku od 3 dana), ili 4 ) AKI (povećanje nivoa kreatinina koje traje najmanje 3 dana).

Sudionici koji su bili s dijagnozom AKI pomoću kliničkih kriterija, oko 20 % pacijenata, pokazali su najvišu razinu NGAL u krvi, a NGAL razine su rasle s težinom AKI.

Razine NGAL kod pacijenata s AKI bile su znatno više (raspon 146-175 ng/mL za različita vremena) od razine kod sudionika s normalnom funkcijom bubrega (63-69 ng/mL), i u usporedbi s onima kategoriziranim kao reverzibilna prolazns disfunkcijs bubrega (79-86 ng/mL).

NGAL nivo je već bip povišen 6 sati nakon prijema kod onih koji su razvijali AKI i dosegnuo je najviše vrijednosti od 6-12 sati nakon prijema. Tokom prva dva dana u bolnici, međutim, serumski kreatinin se nije značajno promijenio i nije mogao identificirati pacijente s AKI.

Istraživači su zaključili da dodavanje NGAL testa u kliničke kriterije, ne samo da bitno poboljšava predikciju AKI, nego i razlikuje AKI od reverzibilne prolazne disfunkcije bubrega.

NGAL je jedan od nekoliko novijih biomarkera funkcije bubrega na kojem se rade istraživanja, a rezultati nedavnog istraživanja pokazuju da je efektivan biomarkera za predviđanje AKI. Buduća istraživanja potrebna su kako bi se utvrdilo da li predikcija AKI testiranjem na NGAL može dovesti do sprječavanja oštećenja bubrega kroz rano otkrivanje i liječenje. Jedan od autora studije drži patent za NGAL test, koji je odobren u dijelovima Europe i Azije, a trenutno čeka odobrenje od strane FDA u SAD-u.

Dodatni nezavisne studije trebaju biti izvedene da bi se razumjele kliničke primjene testa. Na primer, dotična studija nije istraživala bolesnike s težom formom akutne ozljede bubrega, ili pacijente s uznapredovalim hroničnim oštećenjem bubrega. Nije jasno koliko dobro bi test radio u drugim skupinama bolesnika.

Be the first to comment

Leave a Reply