No Picture
Biokemija

Urinarni proteini kao biomarkeri bubrežnog karcinoma

4 Aprila, 2015 0

Povišene vrijednosti dva urinarna proteina, kod pacijenata oboljelih od bubrežnog karcinoma, (papilarni karcinom bubrežnih stanica, (papillary renal cell carcinoma or RCC), mogu poslužiti kao biomarkeri za rano otkrivanje pomenute bolesti. Uspješnost liječenja ove vrste karcinoma […]

No Picture
Biokemija

Testovi na trudnoću evaluirani u ranom stadiju trudnoće

6 Maja, 2014 0

Predominantna varijanta hormona humani korionski gonadotropin (hCG) u urinu , hCG β core fragment (hCGβcf ), uzrokuje lažno negativne rezultate kod kvalitativnih point-of care (POC) uređaja, pokazuje istraživanje. U bolničkim uvjetima, neuspješna detekcija trudnoće može […]

No Picture
Biokemija

NGAL obećava kao rani marker akutnog oštećenja bubrega

20 Aprila, 2014 0

Biomarker bolesti bubrega poznat kao lipokalin povezan s neutrofil gelatinazom (NGAL) dobiva pažnju kao rani, tačan pokazatelj akutnog oštećenja bubrega (AKI) Nakon uspješne upotrebe u nedavnom istraživanju. Nalaz je značajan jer sugerira da test krvi […]

No Picture
Biokemija

Kombinirani testovi obezbjeđuju bolju dijagnozu astme

10 Oktobra, 2013 0

Frakcija izdahnutog nitričnog oksida (Fraction of Exhaled Nitric Oxide, FENO) i broj eozinofila u krvi, koji su markeri lokalne i sistemske eozinofilne inflamacije, povećani su kod pacijenata sa astmom. Mjerenje koncentracije izdahnutog nitričnog oksida danas […]

No Picture
Biokemija

Cyclodextrin eliminira interferenciju lipida sa krvnim testovima

5 Septembra, 2013 0

Interferencija lipida može značajno utjecati na preciznost mnogih laboratorijskih testova, neovisno o proizvođaču aparata. Konvencionalni tretman viška masti ili lipida u krvnom uzorku uključuje ultracentrifugiranje uzoraka na približno 199 000 x g da bi se […]

No Picture
Biokemija

Test krvi predviđa rizik za razvoj Diabetes Mellitus Tip 1

8 Jula, 2013 0

Tip 1 dijabetesa obično ima preklinički fazu, koju karakteriziraju cirkulirajuća antitijela na otočiće, ali omjer progresije u dijabetes nakon serokonverzije u antitijela na otočiće je još uvijek nejasan. Dijabetes melitus tip 1 se može javiti […]

No Picture
Biokemija

Rani biomarker za aterosklerozu?

10 Juna, 2013 0

Proinflamatorni protein koji je previše eksprimiran u endotelnim stanicama kod pacijenata sa bolešću koronarnih arterija doprinosti ranom razvooju ateroskleroze. Nivoi ovog proteina u krvi povećavaju se kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima, kao i kod osoba […]

No Picture
Biokemija

Neinvazivni test za kolorektalni karcinom

14 Maja, 2013 0

Novi neinvazivni test za skrining kolorektalnog karcinoma (CRC) pokazao je visoku senzitivnost za detekciju kolorektalnih maligniteta. Test mjeri različite oblike promjene DNA, kao što su metilacija i mutacije, zajedno sa mjerenjem okultne krvi u fecesu. […]